Görevleri:
a)    Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.
b)    Hesap bilgilerinin aksatılmadan günlük olarak sisteme girilmesi, günlük hesap iş ve işlemlerinin kapatılmasını müteakip mesaiye son verilmesini sağlamak.
c)    Yardımcı hesapları da kapsayacak şekilde her ay sonu düzenlenecek mizan cetveli ve diğer mali tabloların, en geç takip eden ayın beşine kadar merkez muhasebe birimine gönderilmesini sağlamak.
d)    İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak.
e)    Müdürlüğün görev alanına giren/girebilecek ilgili diğer işlemleri ve yazışmaları yapmak.
f)    Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak.
g)    Müdürlüğün istatistiki bilgilerinin, en az ayda bir güncellenmiş hali ile her an hazır bulundurmak.
h)    İhtiyaç halinde kurum genel brifing dosyası ile birleştirilmek üzere, müdürlüğün brifing dosyasını hazırlamak.
i)    Teftiş ve denetimle ilgili verilecek iş ve işlemleri yapmak.
j)    Birim personelinin görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak.
k)    Birim personelinin aylık puantaj cetvellerini tanzim etmek.
l)    Amirler tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.
m)    6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak