Görevleri :
a)    Belediye sınırları ve Mücavir alanlar dışındaki yapılanmalara ilişkin imar ve parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak
b)    İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki yapılanmanın ruhsat ve fen kurallarına uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesini sağlamak,
c)    Sorumluluk sahasındaki yapılar için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek,
d)    Kaçak yapıları denetlemek, kurallara uygun olmayanların cezalarının kesilmesini ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli bütün işlemleri yürütmek,
e)    Mücavir alanların tespitinin yapılmasını sağlamak,
f)    İfraz, tevhit ve hisseli satış, yola terk, irtifak hakkı işlemlerinin yapılması/yaptırılmasını sağlamak,
g)    İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak
h)    İmar durumu vermek
i)    Koruma amaçlı imar planlarının yapımı yada yaptırılmasını sağlamak.
j)    Hali hazır haritaların kontrolü ve onayının yapılmasını sağlamak,
k)    Köy yerleşik alan tespitlerinin Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 43.maddesine göre yapılmasını sağlamak
l)    442 sayılı Köy Kanunu ve ek olarak hazırlanan 3367 sayılı Köy Yerleşim alanları ile ilgili kanun hükümleri çerçevesinde köylerde ilave yerleşim alanına ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli çalışmaları yürütmek.
m)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak
n)    Köy ve bağlısı yerleşim birimlerine hizmet alanı dahilin de ki yerlere kanalizasyon ve atık su  alt yapı tesisleri yapmak ve yaptırmak.
o)    Köy ve bağlısı yerleşim birimlerine hizmet alanı dahilindeki yerlere insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olan atıksu ve benzeri alanların ıslahını yapmak ve yaptırmak.
p)    Kanalizasyon ve atıksu tesislerinin doğal arıtma sistemlerini yapmak ve yaptırmak.
q)    Birim personelinin görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak
r)    Birimin iş akış şemalarını oluşturmak
s)    Birim personelinin aylık puantaj cetvellerini tanzim etmek
t)    Teftiş ve denetimle ilgili verilecek iş ve işlemleri yapmak
u)    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer diğer is ve işlemleri yapmak.
v)    6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
Emlak ve İstimlak Servisi
a)    İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulması is ve işlemleri yapmak,
b)    İl Özel İdaresinin görev alanı içinde olan tarihi binaların tahsis işlemlerinin yürütülerek turizme kazandırılmasını sağlamak.
c)    Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi is ve işlemleri,
d)    İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili is ve işlemleri,
e)    Mülkiyeti Özel İdare adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili is ve işlemler,
f)    İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis seklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli is ve işlemler,
g)    Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecri misil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması is ve işlemleri,
h)    Kiralamalar ve gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemleri   (Hukuk Müşavirliği ile Koordineli olarak) yapmak.
i)    İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili diğer her türlü idari is ve işlemleri yürütmek,
j)    İmar planında kamu yararına ayrılan ve Özel İdare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli görüşme, yazışma ve anlaşmaların yapılması veya yargıya intikali için gerekli olan is ve işlemleri yürütmek,
k)    Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecri misil uygulanması is ve işlemleri,
l)    İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili is ve işlemler ile kamulaştırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
m)    Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınmasını sağlamak,
n)    İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakki kurulmasını sağlamak,
o)    Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınmasını sağlamak,
p)    Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait bulunan taşınmazların yapım, bakım ve onarımları ile ilgili işlemleri yapmak
q)    İdarenin küçük onarım ekibini, gerekli işler için yönlendirmek, sarf malzemelerini almak
r)    İdareye ait hizmet binası, tesis ve eklentilerine, birimlerin ve personellerin yerleşmesine ilişkin genel nitelikli mekânsal düzenlemeleri yapmak, yerleşim planını hazırlamak
s)    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer diğer is ve işlemleri yapmak.
KUDEB Bürosu
a)    İl Özel İdaresi bünyesinde sertifikalı yapı Ustalarını yetiştirecek eğitim birimlerini kurmak, (İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordineli olarak)
b)    2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 12.maddesine göre Belediyelerce İl Özel İdare hesabına aktarılan katkı paylarının takip ve kontrolünü yapmak, sekretarya görevini üstlenmek,
c)    Kültürel değerlerin tanımının yapılmasına katkı sağlamak
d)    Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi korumak yaklaşımı içerisinde Turizmle ilgili yatırımları desteklemek,
e)    İlimizde turizm hareketlerinin gelişmesi amacıyla diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları ile is birliği içerisinde ortak projeler geliştirmek,
f)    5366 Sayılı yıpranan tarihi Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkin da Kanun uyarınca yenileme projelerini yaptırmak,
g)    Birimi ile ilgili yapılacak her türlü ihalelerde teknik ve idari şartnameyi hazırlamak ve İhale Komisyonunda personel görevlendirmek,
h)    İl Özel İdareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları oluşturmak,
i)    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer diğer is ve işlemleri yapmak.
UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı):
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanına göre is ve işlemlerin yapılması.
a.    25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerince is ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
b.    25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanuna dayanılarak hazırlanan 15 Aralık 2006 gün ve 26377 sayılı resmi gazetede yayımlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre is ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
c.    Gümüşhane İl Özel İdaresinin yetki alanındaki taşınmazların adres ve numaralandırma kayıtlarının tutulması, yeni adres ve numaralandırma iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
d.    Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT), tespit edilen adres bileşenlerinin islenmesi ve güncellenmesini yapmak,
e.    Yapı belgelerinin (Yapı ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yanan yıkılan Yapılar Formu) Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kullanılarak verilmesini sağlamak.
f.    Yeni verilen Yapı Belgelerinin sisteme islenmesini sağlamak,
g.    Numaralandırma yapılması, tabela ve levhaların asılmasını sağlamak,
h.    Vatandaşlara yeni adreslerinin duyurulmasını sağlamak,
i.    Vatandaşlara adres beyanlarının önemini anlatarak, bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak,
j.    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer diğer is ve işlemleri yapmak.